استیجاری طبقه دوم و سوم

160000000 الی 200000000

بازار خدماتی بساک ...

  45-64 مترمربع

استیجاری طبقه دوم

300,000,000

بازار خدماتی بساک ...

  95 مترمربع

استیجاری طبقه سوم

800,000,000

بازار خدماتی بساک ...

  320+150 مترمربع