امیر بهرام پیمان

مدیرعامل

محمد میرزایی فتحکوهی

رییس هیات مدیره

علیرضا جاوید

نایب رییس هیات مدیره

احمد رویائی
عضو هیات مدیره