موضوع تشكيل صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان مرجع قانوني و صلاحيتدار در اين خصوص بررسي گرديد و اين سازمان با توجه به ماده ۲ قانون تاسيس و اساسنامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران طي مجوز ۴۱۱۸ مورخ  ۱۳۵۴/۱۱/۲۶ موافقت اصولي خود را با تاسيس صندوق اعلام داشت. شوراي عالي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز در جلسه شماره هشتاد و هشت اسفند ماه هزار و سيصد و پنجاه و چهار ضمن موافقت با تشكيل صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز، اجرايي شدن صندوق را از ۱۳۵۵/۱/۱ اعلام نمود. در ادامه نيز پس از تاييد و تصويب سي و نهمين جلسه شوراي عالي تامين اجتماعي مورخ ۱۳۵۶/۲/۴ و موافقت وزارت بهداري و بهزيستي وقت، رئيس هيات مديره و مديرعامل صندوق تامين اجتماعي طي مكاتبه‌اي به شماره ۴۰۶۲/۱ مورخ ۱۳۵۶/۷/۲ موافقت خود را با ثبت قانوني صندوق به اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي اعلام مي‌دارد. و در تاريخ ۱۳۵۶/۱۲/۲۰ به استناد ماده ۸ آيين نامه اصلاحي قانون ثبت موسسات غيرتجاري اين صندوق با نام صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز و تحت شماره ۱۸۸۰ در اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيد و آگهي تاسيس آن به شماره ۲۹۱۳۵/۶ به تاريخ ۱۳۵۶/۱۱/۳۰ در روزنامه رسمي مورخ ۱۳۵۶/۱۲/۳ چاپ و منتشر گرديد.

بدين ترتيب صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز پس از مطالعات عميق علمي و اصول بيمه گري توسط کارشناسان خبره از سال ۱۳۵۵ پس از طي تشريفات قانوني لازم بر اساس ماده ۲ قانون تاسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و موافقت سازمان امور اداري و استخدامي کشور و مصوبه شوراي عالي تامين اجتماعي و موافقت نامه تشکيل صندوق به عنوان مؤسسه اي غير انتفاعي ثبت و به منظور تامين و برقراري حقوق ايام بازنشستگي و ازکارافتادگي و حقوق وظيفه بازماندگان کارکنان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شرکت ها و واحدهاي تابعه و وابسته فعاليت خود را آغاز نمود. تغييرات لازم در اساسنامه و آئين نامه بازنشستگي صندوق در طول ساليان به منظور توسعه دامنه فعاليت و جذب اعضاي جديد منطبق با قوانين موضوعه کشور انجام پذيرفته است.

وبسایت صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز